Logo
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii Covid-19


Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii Covid-19
na zajęciach tenisa stołowego prowadzonych
w Szkole Podstawowej nr 22 w Chorzowie
przez klub UKS „Chorzów”

W związku z wznowieniem zajęć tenisa stołowego bardzo proszę o zapoznanie się wszystkich z procedurami, które muszą zostać zachowane dla bezpieczeństwa uczestników i prowadzących zajęcia w czasie trwania pandemii Covid-19.

Zadania i obowiązki uczestników zajęć i rodziców:

1. Na zajęcia sportowe przychodzą wyłącznie dzieci i dorośli zdrowi, bez objawów chorobowych.
2. W zajęciach nie mogą brać udziału zawodnicy, jeśli rodzice lub inni członkowie rodziny przebywają w kwarantannie,  izolacji.
3. Zaopatrują się w indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły.
4. Przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły rodzice/opiekunowie mierzą dziecku temperaturę. W przypadku temperatury powyżej 37 stopni C rodzic nie może przyprowadzić dziecka do szkoły.
5. Dbają, aby nie wnosić do szkoły żadnych niepotrzebnych przedmiotów.
6. Regularnie pamiętają o  podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust, zwracają uwagę na   odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
7. Mają obowiązek wytłumaczenia dziecku, a dorośli muszą pamiętać, że nie może wchodzić w za bliski kontakt z prowadzącym zajęcia oraz innymi współćwiczącymi (chwytać ich za rękę, dotykać)
8. Przed wejściem do szkoły dezynfekują ręce.
9. Są zobowiązani do odbierania telefonów oraz maili ze szkoły umożliwiając prowadzącemu zajęcia szybką ścieżkę komunikacji, zgodnie z wytycznymi dla szkoły.   

Rodziców proszę o skopiowanie i odesłanie poniższego oświadczenia, smsem wraz z podpisem rodzica lub opiekuna.
Na zajęciach wszyscy otrzymają powyższe procedury do podpisu w formie papierowej.

Dziękuję!

Wzór oświadczenia:

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19 w szkole, oraz bezwzględne ich przestrzeganie przez uczestników zajęć sportowych.

Podpis rodzica,opiekuna prawnego lub zawodnika

Pozdrawiam!


Powrót