Logo
REGULAMIN ZAJĘĆ
TENISA STOŁOWEGO

Regulamin zajęć sekcji tenisa stołowego UKS Chorzów


Regulamin zajęć tenisa stołowego prowadzonych
w Zespole Szkół Integracyjnych w Chorzowie
przez klub UKS „Chorzów”

1.  Celem prowadzonych zajęć jest angażowanie wszystkich zawodników i uczniów do aktywności ruchowej, w postaci tenisa stołowego, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności fizycznej.

2.     Zajęcia sekcji tenisa stołowego odbywają się w Sali gimnastycznej ZSI Chorzów,
przy ul. Św. Piotra 9a w następujących terminach:
wtorek            - 16.00-17.30       - tenis stołowy
środa              - 15.00-16.00       - zajęcia sportowe ogólnorozwojowe
czwartek         - 16.00-17.30       - tenis stołowy

3.  W zajęciach sportowych organizowanych przez sekcję tenisa stołowego UKS Chorzów, mogą brać udział zawodnicy zrzeszeni w klubie oraz uczniowie aktualnie uczęszczający do szkoły.

4.     Do zajęć tenisa stołowego dopuszcza się zawodników i uczniów, którzy są zdrowi i rodzice
lub opiekunowie wyrazili zgodę na ich udział w zajęciach.

5.  Każdy uczestnik zajęć z tenisa stołowego zobowiązuje się przestrzegać warunków niniejszego Regulaminu.

6.   Warunki opisane niniejszym regulaminem, są akceptowane przez rodziców i opiekunów uczniów uczestniczących w zajęciach, co potwierdzone jest ich podpisem.

7.   Zawodnicy zrzeszeni w klubie zgadzają się na opłacanie składki członkowskiej za udział
w treningach tenisa stołowego w wysokości 20 zł miesięcznie.

8.    Rodzice i opiekunowie zezwalają swoim dzieciom na uczestnictwo w zajęciach tenisa stołowego na własną odpowiedzialność, co oznacza, że w przypadku nie stwierdzenia rażących uchybień
ze strony organizatora zajęć, klub zwolniony jest z odpowiedzialności za ewentualne zaistniałe
w czasie tych zajęć wypadki.

9.    Obowiązkiem uczestnika zajęć sportowych jest informowanie nauczyciela przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swojej każdorazowej niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń.

10.  Uczestnik zajęć sportowych zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń trenerów dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań.

11. Uczestnik zajęć sportowych lub jego rodzic (opiekun) ma obowiązek sprawdzić przed przystąpieniem do zajęć czy sprzęt sportowy jest kompletny, technicznie sprawny i dostosowany do jego potrzeb. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu sprzętu należy zawiadomić o zaistniałym fakcie trenera.

12.  Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz jego przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń. Stawienie się dziecka na zajęciach sportowych jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań u dziecka do uprawiania sportu.

13. Powyższy regulamin dotyczy wszelkich zajęć sportowych organizowanych przez klub
UKS Chorzów.

14.  Każdy uczestnik zajęć tenisa stołowego jest zobowiązany dbać o bezpieczeństwo własne i innych współuczestników.


Powrót